Vallila selvittänyt puutteet R.K. Exportsin työoloissa ja laatinut suunnitelman jatkotoimiin

TIEDOTE
20.6.2019

Vallila selvittänyt puutteet R.K. Exportsin työoloissa ja laatinut suunnitelman jatkotoimiin

Finnwatchin huhtikuussa 2019 julkaisema raportti Intian tekstiiliteollisuuden tehtaiden työoloista toi esiin asioita, joista uutisoitiin valtakunnallisissa medioissa ja jotka herättivät paljon keskustelua. Tämä koski etenkin Finnwatchin analyysia laittoman alhaisesta palkkatasosta Vallilan alihankkijalla R.K. Exportsilla. R.K. Exports on yksi Vallila Collection Oy:n kuluttajamyyntiin suunniteltujen keittiötekstiilien tavarantoimittajista. Sen osuus Vallila Collectionin kokonaisostoista vuodelta 2018 oli 1,3 %.

Asia otetiin tutkintaan Vallilan ostotoimien, tehtaan, SA8000-standardia edustavan SAI:n sekä auditoinnin tehneen yrityksen TÜV Nordin kanssa. Saimme myös TÜV Nordin auditointiprosessia valvovan SAAS:in palautteen TÜV Nordin suorittamien auditointien laadusta. Tutkimuksen jälkeen teimme suunnitelman puutteiden korjaamiseksi.

Vastuullisen liiketoiminnan edistäminen ja todentaminen Intian kaltaisissa riskimaissa edellyttää säännöllistä ja läpinäkyvää yhteistyötä sekä viestintää eri sidosryhmien välillä ostoista alihankkijoihin, aina paikallisiin työntekijöihin asti. R.K.Exports on SA8000-auditoitu hyväksytysti ennen Finnwatchin raportin julkaisua sekä raportin julkaisun jälkeen ennakkoon ilmoittamattomalla auditoinnilla TÜV Nordin toimesta. TÜV Nordin auditointiprosessit tarkastaneen SAAS:in lausunnon mukaan heidän auditointiyrityksensä toiminta on ollut moitteetonta.

”On tärkeää eriyttää lakisääteiset velvoitteet tulevaisuuden tahtotilasta: lakisääteisten asioiden, kuten minimipalkkojen noudattaminen, on välttämätön ehto yhteistyön jatkamiselle. Pidemmän aikavälin tavoitteet, kuten elämiseen riittävän palkkatason mittaaminen ja noudattaminen, on yhteinen tahtotila toimialalla. Olemme kiitollisia Finnwatchille hyvästä dialogista ja prosesseihimme liittyvästä palautteesta. Kiitämme myös vastuullisuustoimiemme edistämistä koskevista positiivisista huomioista.”
Mathias Berner, toimitusjohtaja, Vallila.

Palkkakiista Intian tekstiiliteollisuudessa aiheuttanut epäselvyyttä minimipalkoista

Tutkimuksessa havaittiin, että Karurin tekstiiliteollisuus on riitauttanut minimipalkat oikeudessa, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä alan yritysten palkkatasoa koskien. Osavaltion tekstiiliteollisuuden riitautettua alan lakisääteiset minimipalkat oikeuslaitos on antanut tekstiiliteollisuuden jäsenyrityksille lykkäyksen korotettujen palkkojen maksamiseen asian käsittelyn ajaksi. Tämä tieto on päivitetty myös Finnwatchin raporttiin.

Karurin tekstiilialan yritykset jatkavat vanhan minimipalkkalain mukaisten palkkojen maksamista työntekijöille kunnes oikeusprosessi on ohi. Vuonna 2015 käynnistetty riita kodintekstiiliteollisuuden palkkakategoriaan liittyen on etenemässä ja odottaa uutta asetusta loppuvuoteen 2019 mennessä, jolloin palkkojen odotetaan nousevan.

Tavoitteena elämiseen riittävän korvauksen todentaminen

SA8000-standardi velvoittaa yritykset takaamaan elämiseen riittävän korvauksen tehdystä työstä, mutta korvauksen tarkka määritelmä on osittain puutteellinen joillakin alueilla, kuten Intiassa. R.K. Exportsin auditoinut TÜV Nord on katsonut tehtaan täyttävän elämiseen riittävän tason vaatimukset silloisen kriteeristön mukaan. Vallilan ja Finnwatchin tutkimusten jälkeen SAI on kuitenkin ilmoittanut uuden, elämisen tason kustannuksia laskevan Anker-metodin käyttöönotosta auditointiyrityksillä syksystä 2019 alkaen.

Vallila edellyttää elämiseen riittävän palkkatason uuden metodin käyttöönottoa sen voimaantullessa SAAS:in asettaman kriteeristön mukaisesti.

Tulevaisuus ja jatkotoimet

Vallila etenee työolojen ja palkkatason kehittämisessä edelleen, käyden asiat läpi vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Auditointien lisäksi Vallila on hyödyntänyt Finnwatchin suosituksia laajemminkin. Ostokäytäntöihin liittyvien vaatimuksien suhteen on otettu entistä aktiivisempi rooli ja niihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Toukokuussa R.K. Exportsin johdon kanssa Helsingissä järjestetyssä tapaamisessa käytiin läpi raportin jokainen havainto suurimmasta pienempään. Raportissa mainittuihin puutteisiin on tehty toimenpidesuunnitelmat ja yhteinen välikatsaus on sovittu pidettäväksi vuoden 2019 aikana asioiden edistämiseen liittyen. Se pyritään järjestämään paikan päällä, Intian Karurissa sijaitsevassa tehtaassa.
Havainnot ja toimet löytyvät kokonaisuudessaan Vallilan vastuullisuusraportista 2019.

”Vallila on ottanut raporttimme löydökset vakavasti ja käynyt eri osapuolten välillä aktiivista vuoropuhelua epäkohtien korjaamiseksi. Vallilan laatima toimenpidesuunnitelma on kunnianhimoinen, ja odotamme erityisesti elämiseen riittävää palkkaa koskevan mallin käyttöönottoa Vallilan alihankkijan tehtaalla.”
Anu Kultalahti, tutkija, Finnwatch

Vallilan vastuullisuusraportti 2019 julkistettu

Vallilan vastuullisuusraportissa kartoitetaan vuosittain tilanne neljältä eri vastuullisuuden osa-alueelta: asiakkaista, hankinnoista, henkilöstöstä ja ympäristöstä.

”Voimme iloksemme todeta, että kaikilla osa-alueillamme on tapahtunut kehitystä”, sanoo toimitusjohtaja Mathias Berner.”

Vallila on liittynyt jäseneksi kahteen vastuullisuutta edistävään järjestöön: puuvillan viljelyä ja tuotantotapoja kehittävään Better Cotton Initiativeen (BCI) ja sosiaalista vastuuta kehittävään Business Social Compliance Initiativeen (BSCI). Yli 90 prosenttia tekstiilituotteista on ÖkoTex-sertifioituja ja yritys on aloittanut Better Cotton -standardien mukaisesti tuotetun puuvillan hankinnan osana materiaaliostoja.

Myös muissa hankinnoissa korostuvat ympäristöarvot. Vallilan autokanta siirtyy tasaisesti hybridimalleihin, joita on hankittu seitsemän kappaletta sitten viime raportin. Ostoissa on kasvatettu vihreän energian osuutta 20 %, minkä lisäksi on tehty päätös investoida lisää aurinkoenergiaan Tuusulan logistiikkakeskuksessa, nostaen näin energian omavaraisuusastetta.

”Erityisen ilahduttavaa oli henkilöstötyytyväisyytemme erinomainen taso (4/5), joka heijastuu hienosti päivittäiseen tekemiseemme”, Berner toteaa. ”Vaikka meillä on vielä paljon töitä edessämme vastuullisuuden saralla, voimme olla ensimmäisen vuoden kehitykseen tyytyväisiä – olemme selkeästi oikealla polulla ja jatkamme panostamista vastuullisuuteen.”

Vastuullisuusraportin voi lukea täältä:
Vallilainterior.fi/Vastuullisuus

Lisätietoja:

Sissi Ehrström
markkinointipäällikkö
Oy Vallila Interior Ab
puh. 0400 801 765
sissi.ehrstrom@vallilainterior.fi